นโยบายการเปลี่ยน/คืนสินค้า

เพื่อความพึงพอใจสูงสุดในการช้อปกับแอสเซทบิสซิเนส บริษัทฯ มีนโยบายรับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าภายใน 30 วัน นับจากวันที่ระบุในใบแจ้งหนี้

 • สินค้าต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมขาย หมายถึง สภาพสินค้าที่ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง เสียหาย และบรรจุในหีบห่อบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ ในสภาพเดียวกับที่บริษัทฯ นำส่งต่อผู้ซื้อ
 • ลูกค้าในกรุงเทพฯ และปริมณฑล จะดำเนินการเปลี่ยนคืนสินค้าที่ถูกต้องภายใน 5 วันทำการ โดยไม่มีค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น
 • ลูกค้าต่างจังหวัด
  • กรณีสินค้าชำรุดจากการจัดส่ง กรุณาส่งสินค้าคืนผ่านทางไปรษณีย์ไทย โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่งที่เกิดขึ้น พร้อมจัดส่งสินค้าชิ้นใหม่ให้คุณ
  • กรณีเปลี่ยนสินค้าจากสาเหตุอื่น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่งที่เกิดขึ้น แต่บริษัทฯ ยินดีบริการจัดส่งสินค้าใหม่ให้ฟรี
 • สินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้สำนักงาน ไอที และเฟอร์นิเจอร์ กรณีสินค้ามีปัญหาจากการผลิต บริษัทฯ จะดำเนินการแก้ไขปัญหาตามนโยบายของผู้ผลิต โดยพิจารณาจากระยะเวลาที่ผู้ผลิตกำหนดในใบรับประกัน
 • สินค้าสั่งซื้อพิเศษหรือสินค้าสั่งผลิต และสินค้าประเภทซอฟต์แวร์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าในทุกกรณี
 • สินค้าประเภทตลับหมึก ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยนหรือคืนหากสินค้าไม่อยู่ในสภาพพร้อมขาย
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา และเป็นผู้ชี้ขาดในการรับเปลี่ยนหรือคืนสินค้า

   กรณีสินค้าที่จัดจำหน่ายโดยผู้ประกอบการ (Marketplace) บริษัทฯ มีนโยบายในการคืนสินค้าเท่านั้น โดยไม่รับเปลี่ยนสินค้าเป็นประเภทอื่น ทั้งนี้ผู้ซื้อจะต้องดำเนินการยื่นคำขอคืนสินค้าภายใน 14 วัน นับจากวันที่ระบุในใบแจ้งหนี้ โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด ดังนี้

 • สินค้าต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมขาย หมายถึง สภาพสินค้าที่ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง เสียหาย และบรรจุในหีบห่อบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ ในสภาพเดียวกับที่บริษัทฯ นำส่งต่อผู้ซื้อ
 • ลูกค้าในกรุงเทพฯ และปริมณฑล จะดำเนินการเปลี่ยนคืนสินค้าที่ถูกต้องภายใน 5 วันทำการ โดยไม่มีค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น / กรณีสินค้าที่จัดจำหน่ายโดยผู้ประกอบการ (Marketplace) จะดำเนินการรับคืนสินค้า ภายใน 5 วันทำการ โดยไม่มีค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น
 • ลูกค้าต่างจังหวัด
  • กรณีสินค้าชำรุดจากการจัดส่ง กรุณาส่งสินค้าคืนผ่านทางไปรษณีย์ไทย โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่งที่เกิดขึ้น พร้อมจัดส่งสินค้าชิ้นใหม่ให้คุณ / กรณีสินค้าที่จัดจำหน่ายโดยผู้ประกอบการ (Marketplace) เกิดชำรุดจากการจัดส่ง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่ AssetBusiness Contact Center โทร 02-158-8148, Line : @absn หรือ info@assetbusiness.co.th เพื่อแจ้งดำเนินเรื่องการคืนสินค้า
  • กรณีเปลี่ยนสินค้าจากสาเหตุอื่น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่งที่เกิดขึ้น แต่บริษัทฯ ยินดีบริการจัดส่งสินค้าใหม่ให้ฟรี
 • สินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้สำนักงาน ไอที และเฟอร์นิเจอร์ กรณีสินค้ามีปัญหาจากการผลิต บริษัทฯ จะดำเนินการแก้ไขปัญหาตามนโยบายของผู้ผลิต โดยพิจารณาจากระยะเวลาที่ผู้ผลิตกำหนดในใบรับประกัน
 • สินค้าสั่งซื้อพิเศษหรือสินค้าสั่งผลิต และสินค้าประเภทซอฟต์แวร์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าในทุกกรณี
 • สินค้าประเภทตลับหมึก ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยนหรือคืนหากสินค้าไม่อยู่ในสภาพพร้อมขาย
 • สำหรับสินค้าที่จัดจำหน่ายและจัดส่งโดยผู้ประกอบการ (Marketplace) บางราย ไม่สามารถคืนสินค้าได้ ด้วยสาเหตุเปลี่ยนใจ (ยกเว้น กรณีที่สินค้าชำรุดจากผู้ประกอบการ, ผู้ประกอบการส่งสินค้าไม่ตรงตามที่แจ้งไว้บนแพลตฟอร์ม และสินค้าชำรุดจากการจัดส่ง) และกรณีคืนสินค้าต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
 • สำหรับสินค้าที่จัดจำหน่ายและจัดส่งโดยผู้ประกอบการ (Marketplace) บางราย มีนโยบายในการรับประกันสินค้า โดยระยะเวลาการรับประกันขึ้นอยู่กับชนิดสินค้า อ้างอิงจากผู้ผลิต หรือผู้ประกอบการโดยตรง กรณีที่สินค้าชำรุดระหว่างการใช้งาน และเกินกำหนดระยะเวลาในการคืนสินค้า ลูกค้าสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์บริการของทางผู้ประกอบการโดยตรง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา และเป็นผู้ชี้ขาดในการรับเปลี่ยนหรือคืนสินค้า

กรณีขอคืนเงิน

 • สำหรับลูกค้าที่ชำระด้วยเงินสด จะใช้ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 3 วันทำการ
 • สำหรับลูกค้าที่ชำระด้วยบัตรเดบิต จะใช้เวลาดำเนินการประมาณ 15-45 วัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละธนาคาร
 • สำหรับลูกค้าที่ชำระด้วยบัตรเครดิต จะใช้เวลาดำเนินการประมาณ 10-15 วัน ยอดเงินจะแสดงในรอบบัญชีถัดไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละธนาคาร

 

หมวดหมู่สินค้า